Szerződési feltételek

Főoldal / Szerződési feltételek

I.                    SZERZŐDÉS HATÁLYA

Az alábbiakban megfogalmazott Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) mindazon ajánlatokra, illetve értékesítési ügyletekre vonatkoznak, amelyek során a FINN FATELEP Kft. (2040 Budaörs, Petőfi Sándor u. 73.), továbbiakban Eladó vagy Szolgáltató, a Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő vagy Vevő) részére áruértékesítést végez. A jelen ÁSZF-ben nem szereplő kérdésekben, illetőleg amennyiben jelen ÁSZF-től részben eltérő feltételekkel kívánnak szerződni, felek jogosultak külön írásbeli megállapodást kötni. Jelen ÁSZF vonatkozik továbbá minden, Eladóval megkötött ügyletre is, ha a feltételek alkalmazásától a felek kifejezett és egyező akarattal nem térnek el.

https://finnfatelep.hu/ honlapon keresztül bemutatott és az Eladó telephelyén megtekinthető árutételének értékesítésére jelen ÁSZF rendelkezései alkalmazandók. A Vevő a vásárlás előtt a jelen Általános Szerződési Feltételeket is elfogadja, a megrendelés leadása és vásárlás folytatása csak az ÁSZF elfogadásával lehetséges. Az ÁSZF mindenki által megismerhető, a honlapon nyilvános és elérhető.

Eladó/ Szolgáltató adatai:

Weboldal tulajdonosa, üzemeltetője: Finn Fatelep Kft.

Telephely: 2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 73.

Adóigazgatási szám: 22767967-2-13 | Közösségi adószám: HU22767967

Cégjegyzékszám: 13-09-174312

Bankszámlaszám: 10409015 – 50527065 –  83671005 (K&H Bank)

Ügyfélszolgálat:

A vevő panaszát az alábbi címre küldheti meg: 2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 73.

Telefon: +36 23 414 037

E-mail: info@finnfatelep.hu

Nyitva tartása: HÉTFŐ ? PÉNTEK: 8:00-tól 17:00-ig

SZOMBAT: 9:00-től 13:00-ig

II.                 MEGRENDELÉS LEADÁSA, SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A vásárlás a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, személyesen leadott vagy elektronikus úton küldött megrendeléssel lehetséges. A megrendelés és szerződéskötés minden esetben magyar nyelven történik.

Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy a Megrendelő (vásárláskor megadott) adatainak valódiságáról meggyőződjön, és amennyiben az abban foglalt adatok valódisága kétséges, megkérdőjelezhető, vagy értelmezhetetlen, úgy a megrendelést törölje. Eladó a megrendelést csak nagykorú, saját, bejelentett magyarországi lakcímmel, telefonszámmal és e-mail címmel rendelkező személyektől, továbbá Magyarországon bejegyzett székhellyel (kiszállítási címmel) rendelkező jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettől fogad el. Más nevére szóló megrendelést Eladónak nem áll módjában elfogadni.

Eladó árajánlata kötelezettségvállalás nélküli nyilatkozatnak minősül. Az Eladó által forgalmazott termékek listáját és egységárát a kiadott árajánlat tartalmazza, amely az Eladó honlapján szerepel, valamint telephelyén feltüntetésre kerül a termékek vételáraként. Az árajánlatban megadott árak, bruttó termékárak, amely tartalmazza a jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót. A kapcsolódó csomagolási, szállítási, és az esetleges egyéb költségek ?amennyiben vannak -, akkor azok külön tételként szerepelnek az ajánlaton, és az egyéb bizonylatainkon is.

Az Eladó fenntartja a weboldalán feltüntetett árak változtatásának jogát. Az árváltozás a weboldalon való megjelenéssel lép hatályba. Az Eladó garantálja, hogy a felek közötti ajánlati kötöttség és annak Eladó részéről történt elfogadását követően esetlegesen felmerülő árváltozás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a honlapot üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra.

Ilyen esetekben az Eladó nem köteles a terméket a weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában felajánlja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő döntése szerint vagy megrendeli a terméket a helyes áron, vagy minden hátrányos jogkövetkezmény Eladó felé való érvényesítése, illetve Vevőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül elállhat vásárlási szándékától.

Amennyiben Eladó árajánlatában másként nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során a megrendelés időpontjában érvényes, Eladó által kiadott árajánlat szerinti árakat kell alkalmazni. Eladó külön megállapított díjazás ellenében és előzetes egyeztetést követően vállalja a forgalmazott termékek helyszínre szállítását, lerakodását. Szolgáltatói áruszállítás esetén Megrendelő köteles megfelelő rakodótér és tárolási hely, valamint az áru szakszerű átvételéhez szükséges felelős személy biztosítására. E feltételek be nem tartásáért Megrendelő anyagi felelősséggel tartozik, az ebből eredő káresemények és költségek kizárólag Megrendelőt terhelik. Egyedi megrendelések leadásakor Eladó jogosult 50% mértékű előleg kérésére. Egyedi, nem raktáron tartott termékek megrendelése esetén Megrendelő csak Szolgáltató jóváhagyásával módosíthatja, törölheti a megrendelést. Ha erre Szolgáltatónak nincs módja, akkor Megrendelő által fizetett előleg csak a megrendelésben leírt termék vételárába számítható be.

Megrendelő a megrendelését a kért szállítási határidő előtt legalább 3 munkanappal korábban írásban (e-mailen, vagy személyesen) extrém esetben telefonon köteles Szolgáltatóhoz eljuttatni, azon megjelölve a megrendelt áru fajtáját, mennyiségét és minőségét. A megrendelés hiányos, téves vagy pontatlan megadásáért a felelősség Megrendelőt terheli.

A Felek közötti szerződés a Megrendelő által leadott rendelés Szolgáltató által történő  rendelés visszaigazolásával jön létre.

Elektronikusan leadott megrendelés esetén Szolgáltató a megrendelés, szerződés tényét, létrejöttét, a megrendelés tartalmát a megrendelés elküldését (a Szolgáltató számára hozzáférhetővé válását) követő 48 órán belül a Megrendelő által megadott email címre történő elektronikus levél küldésével visszaigazolja a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.  Amennyiben a Szolgáltató visszaigazolása a rendelés Megrendelő által történt elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Megrendelőhöz nem érkezik meg (számára nem válik hozzáférhetővé), úgy a Megrendelő ezzel minden hátrányos jogkövetkezmény Szolgáltató felé való érvényesítése, illetve Megrendelőt terhelő bárminemű kötelezettség nélkül mentesül az ajánlati kötöttség, illetve a szerződéses kötelezettség alól. Személyesen leadott megrendelés esetén a  szerződés létrejöttét a Szolgáltató személyesen, haladéktalanul visszaigazolja, ha a megrendelésnek saját belátása szerint eleget tud tenni.

A Szolgáltató megrendelés visszaigazolása minden esetben tartalmazza a Megrendelő által megrendelt termék megnevezését, mennyiségét, a szállítás és a fizetés Megrendelő által kiválasztott módját, a termék árát és a szállítási költséget, valamint a Szolgáltató által vállalt várható szállítási határidőt.

A Szolgáltató a Megrendelőt a tudomására jutást követően minden esetben haladéktalanul tájékoztatja, ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, vagy ha nem tudja azt a rendelés visszaigazolásban megadott, várható határidőben leszállítani. Szolgáltató a Megrendelőt a fenti körülményekről legkésőbb az eredeti szállítási határidőig elektronikus úton tájékoztatja a módosult szállítási határidő megjelölésével, azzal, hogy a Megrendelő ezen Szolgáltatói tájékoztatás megérkezését követő 48 órán belül jelezheti Szolgáltató felé, hogy a szállítást a módosult feltételekkel is elfogadja szerződésszerű teljesítésnek, vagy hogy a megrendeléstől el kíván állni. A megrendelés fenntartásához a Megrendelő kifejezett, írásbeli nyilatkozata szükséges.

A felek közötti szerződés létrejöttének időpontja a Szolgáltató megrendelés visszaigazolásának a Megrendelő email címére történő megérkezésének (hozzáférhetővé válásának) időpontja. A felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató a létrejött szerződéseket 5 évig őrzi.

A Szolgáltatót a Megrendelő által tévesen, hiányosan vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb szállítási akadályért – például, ha a Megrendelő által megadott címen a Megrendelő nem érhető el – semminemű felelősség nem terheli, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a Megrendelő számára a megrendelés során az adatok leellenőrzésére minden esetben lehetőséget biztosít, a megrendelőlap a Megrendelő ellenőrzése, jóváhagyása nélkül technikailag sem küldhető el a Szolgáltató részére.

III.               FIZETÉSI FELTÉTELEK

Lehetséges fizetési módok:

1.            utánvéttel készpénzben

2.            banki átutalással (díjbekérő alapján, előre utalással) vagy Üzletben történő átvétel esetén.

Szolgáltató minden egyes esetben a ténylegesen berakodott/elszállított áru ellenértékét számlázza ki. Szolgáltató ? abban az esetben, amikor Megrendelő az áru egyenértékét nem az áru átvételekor készpénzben egyenlíti ki ? az általa kiállított papír alapú számlát postai küldemény formájában küldi meg Megrendelő részére. Szolgáltató nem köteles a számláját ajánlottan vagy tértivevénnyel postára adni.Egyéb esetben Szolgáltató a számlát elektronikus úton küldi meg a Megrendelő részére. Személyes átvétel esetén Szolgáltató az áru elszállításakor és kifizetésekor adja át a számlát.

Az elküldést megtörténtnek kell tekinteni, ha az elküldést Szolgáltató e célból vezetett nyilvántartása igazolja. A kézbesítéssel, vagy a kézbesítési vélelem beálltával a késedelem jogkövetkezményei beállnak. Szolgáltató Megrendelőnek kiküldött számlával kapcsolatos mindennemű reklamációját kizárólag a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül írásban fogad el  jogvesztés terhe mellett.

Amennyiben a fenti időn belül reklamáció nem érkezik a számlával szemben, úgy Szolgáltató a számlában foglalt összeget Megrendelő által elismert, nem vitatott követelésként tartja nyilván. A banki pénzforgalom a kibocsátott számlán feltüntetett bankszámlaszámon történik. A számla teljesülési időpontjának a banki jóváírás napja minősül. Szolgáltató a vételárat a hatályos számviteli és adó jogszabályoknak megfelelően számlázza.

Megrendelő a vételárat a számlán szereplő határidőben köteles átutalni Szolgáltató bankszámlájára. Szolgáltató és Megrendelő hosszabb fizetési határidőben is megállapodhatnak, ebben az esetben Szolgáltató az általa kiállított számlán határozza meg a teljesítési időpontot, fizetési határidőt. Késedelmes számlakifizetés esetén az Eladó a Ptk. 6:155. § (1) bek. szerinti késedelmi kamatra jogosult, továbbá Vevő köteles megtéríteni Eladó részére az igény érvényesítéssel kapcsolatban felmerülő adminisztrációs, ügyvédi és egyéb kapcsolódó költségeket is, számlánként legalább negyven eurónak megfelelő, a Magyar Nemzeti Bank ? késedelem kezdőnapján érvényes ? hivatalos deviza-középárfolyama alapján meghatározott forintösszeget a 2016. évi IX. törvény 3. § alapján.

Külön okiratba foglalt Szállítási Szerződés szerint a Szolgáltató Megrendelő részére hitelkeretet biztosíthat, az abban megjelölt feltételekkel. A hitelkeret a megrendelt termékek bruttó értéke. Ha Megrendelőnek határidőn túli számlatartozása van, annak késedelmi kamatokkal együtt történő kiegyenlítéséig Szolgáltató szabad hitelkeret esetén is jogosult a megrendelést a szerződésszegés jogkövetkezményei nélkül visszautasítani és a hitelkeretet felfüggeszteni. Amennyiben Szolgáltatói, vagy bármely egyéb információs forrásból Szolgáltató tudomására jut, hogy Megrendelő fizetőképessége vagy fizetőkészsége megváltozott, bizonytalan, Szolgáltató jogosult fizetési biztosítékot kérni.

IV.               TELJESÍTÉS

?Vis Major? (pl. természeti katasztrófa, háború, sztrájk stb.) és egyéb elháríthatatlan körülmény -, amelyre a Szolgáltatónak behatása nincs (pl. hazai és nemzetközi beszerzői piacon kialakult áruhiány)-  által okozott akadályoztatás esetén Szolgáltató jogosult a szállítási határidőket ésszerűen indokolható mértékben megnövelni, vagy a szerződéstől részben, vagy egészben elállni. Ilyen körülmények bekövetkezéséről a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül értesíti a Megrendelőt. Szolgáltató elállása esetén a Megrendelő által kifizetett vételár Megrendelőnek 3 napon belül visszafizetésre kerül.

A megrendelés teljesítése a gyártók/fakitermelők kapacitásának függvénye. Szolgáltató nem vállal felelősséget a gyártók / fakitermelők kapacitáshiányából (pl. termelés leállítása miatt) származó késedelmes teljesítés miatt. Az ezen okból bekövetkezett szállítási késedelem miatti esetleges kártérítési igényéről a Megrendelő visszavonhatatlanul lemond.

A szállítási határidő teljesítettnek tekinthető, amennyiben a megrendelt áru készre van jelentve. Ezen rendelkezés Szolgáltatói szállítás esetén is irányadó.

Előszállítás, részszállítás, illetve részteljesítés megengedett.  Megrendelő a készre jelentést követően köteles az árut átvenni. Amennyiben Megrendelő felhasználási vagy tárolási lehetőség hiányában az árut átvenni nem tudja, úgy azt tárolási díj ellenében elszállításig Szolgáltató raktározza, ugyanakkor a tárolás megkezdésekor jogosult az áru leszámlázására.

Amennyiben Megrendelő a készre jelentést követő 1 hónapon belül nem gondoskodik az áru elszállításáról, vagy nem kér további határidőt az áru elszállítására, vagy nem fizeti meg maradéktalanul az el nem szállított áruk ellenértékét, Szolgáltató külön értesítés nélkül jogosult a készre jelentett, Megrendelő által át nem vett termékekre a rendelési érték 50 %-ának megfelelő stornó (meghiúsulási kötbért) költséget felszámítani és az át nem vett árut harmadik személynek értékesíteni.

Megrendelő a termék átvételekor köteles a mennyiségi és a minőségi vizsgálatot elvégezni. Az észlelt mennyiségi illetve minőségi hibáról a helyszínen jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a mennyiségi, illetve minőségi hiba lényegét, az észrevétel módját, idejét. A jegyzőkönyvet Megrendelő, Szolgáltató képviselőjének, illetve a fuvarozónak is aláírásával hitelesítenie kell.  Szolgáltató nem vállal felelősséget azokért a szavatossági hibákért, amelyek a termék átvételekor ellenőrzéssel megállapíthatók lettek volna, de a hiba feltárása az ellenőrzés hiánya miatt elmaradt, illetve a hibát nem jelentették be haladéktalanul Szolgáltatónak. Szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában megadott időpontban köteles a terméket átadni.

A megrendelő által kifizetett, de még át nem vett, illetve el nem szállított termékeket maximum 5 naptári napig a szolgáltató ingyenesen tárolja a telephelyén, majd az 5 naptári nap elteltét követően a megrendelő naptári naponként bruttó 5.000.- Ft tárolási díjat köteles megfizetni  a szolgáltató részére az áru elszállítása előtt!

V.                  KISZÁLLÍTÁS, SZEMÉLYES ÁTVÉTEL

1.            Szállítási határidő

A raktárkészleten lévő, megrendelt áru esetén határidő a visszaigazolástól számított 3-5 munkanap. A szállítási cím a számlázási címtől eltérhet. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani. A megrendelt áruk kiszállítása az Eladó által kiválasztott futárszolgálat, illetve Szolgáltató társaság igénybevételével történik.

2. Egyedi szállítási díjak

A házhoz szállítás díja a Magyarországon belüli szállítási címre történő, egyszeri kiszállításra érvényes. A kiszállítás díja függ a szállítási címtől és az igénybe veendő optimális fuvareszköz típusától. A kiszállítás díját minden esetben egyedileg és előre közöljük a Megrendelővel, aki ennek ismeretében dönt arról, hogy kéri-e a kiszállítást. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.

Ha a Vevő hibájából nem történik meg az áru átadása, a Vevő az ismételt kiszállítás díját köteles megtéríteni. Amennyiben egy címről, vagy azonos Vevőtől két vagy több alkalommal kerül sor sikertelen kézbesítésre, ezen Megrendelőtől, illetve ezen címre a Szolgáltató a továbbiakban csak előre fizetés esetén küld újabb árut, melyről a Szolgáltató a Megrendelőt a megrendelés visszaigazolására irányadó feltételek szerint tájékoztatja.

A Megrendelő köteles a termék csomagolásának sértetlenségét átvételekor ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Kicsomagolás után megfelelő teljesítés esetén a terméket a Szállítólevél aláírásával átvenni, elismerve ezzel a teljesítés tényét, helyét és időpontját. Ennek megtörténte esetén a Szolgáltató hiányosságokra vonatkozó kifogást nem fogad el. A Szolgáltató minden esetben megfelelően gondoskodik a csomag megfelelő, szállításra alkalmas csomagolásáról. Amennyiben a Megrendelő átvételkor a csomagon bármilyen látható sérülést tapasztal, jogosult az átvételt megtagadni, mely tényt a megtagadás okának feltüntetésével a Szolgáltatólevélen fel kell tüntetni, a Megrendelőnek pedig alá kell írni. A szállítás során keletkezett károkért a Szolgáltatót terheli a felelősség, a Szolgáltató és a mindenkori Szolgáltató között, külön fennálló szerződés szerint.

VI.               TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

Eladó a vételár és esetleges járulékai teljes kiegyenlítéséig a termékre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. Tilos a tulajdonjog fenntartással érintett terméket más követelésébe beszámítani, azt megterhelni, vagy fedezetként bármilyen célra felajánlani.

Amennyiben a vételár behajtására nincs lehetőség, úgy Szolgáltató jogosult az áru visszaszállítására és kártérítési igény bejelentésére az ügylettel kapcsolatban felmerült valamennyi költsége és elmaradt haszna megtérítésére. Megrendelő jelen szerződés létrejöttével beleegyezését adja, hogy Szolgáltató Megrendelő telephelyére, székhelyére, egyéb szállítási helyszínére a ki nem fizetett áru visszaszállításának céljából akadálymentesen bejusson.

Szolgáltató ? egyedi elbírálás után, döntésétől függően ? csak a saját raktárkészleten tartott, eredeti és sértetlen csomagolású termékeket vásárol vissza Megrendelő téves megrendelése esetén. Visszavásárlási ár az eredeti ár 85 %-a, mert a Szolgáltató 15%-os feldolgozási díj levonására jogosult. Bontott csomagolású termék esetében, ha ép a termék, a visszavásárlási ár az eredeti kiszámlázott ár 75%-a. Ebben az esetben Szolgáltató 25%-os feldolgozási díj levonására jogosult.

Amennyiben Megrendelő kereskedelmi célból vásárolja meg Szolgáltató termékét, köteles a tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék tárolásáról oly módon gondoskodni, hogy azt minőségkárosodás ne érje. A tulajdonjog fenntartás ideje alatt a termék elvesztéséért vagy megsemmisüléséért illetve az állagában bekövetkező bármely kárért Megrendelő kártérítési felelősséggel tartozik.  Kereskedelmi célú vásárlás esetén a tulajdonjog fenntartása alatt Megrendelő a terméket nem idegenítheti el és nem terhelheti meg.

VII.             ELÁLLÁSI JOG/FELMONDÁSI JOG A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET SZERINT

Figyelem, az alábbiakban leírtak, csak természetes személy fogyasztókra vonatkoznak. Nem alkalmazhatóak cégekre, közületekre, jogi személyekre, illetve olyan egyéni vállalkozókra, akik tevékenységi köre villamosipari tevékenységhez kapcsolódik stb.
Az elállás/felmondási jog attól a naptól számított 14 naptári napon belül illeti meg a Megrendelőt, amely napon a terméket átveszi.
Több tételből vagy darabból álló termék megrendelésekor az elállási/felmondási jog gyakorlására nyitva álló időtartamot (14 nap) attól a naptól számítjuk, amelyen Megrendelő az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
Ha Megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján számunkra. Postai úton az alábbi címre küldött elállási/felmondási nyilatkozatok tekinthetők érvényesnek: FINN FATELEP KFT., 2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 73.

Az elállás/felmondás megérkezését haladéktalanul visszaigazoljuk a Megrendelőnek. A Megrendelő ezesetben köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 naptári napon belül visszaküldeni vagy személyesen átadni.

A termék visszaküldésének költségét a Vevő viseli. Abban az esetben, ha a Megrendelő hibás terméket kapott és ezt a FINN FATELEP KFT. központi telephelyére visszaküldte, továbbá a bevizsgálást követően a hiba bebizonyosodik, a visszaküldés díját az FINN FATELEP KFT. Megrendelőnek visszautalja (vagy levásárolhatja).
Amennyiben a visszaküldött termék vonatkozásában a hiba bebizonyosodik, úgy a hibás terméket kicseréljük.

Kellékszavatossági helytállásunk nem terjed ki a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működéséhez szükséges használatot meghaladó, vagy nem rendeltetésszerű használat miatt következett be.

A fogyasztó nem gyakorolhat elállási / felmondási jogot a következő esetekben:

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható,  lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

e) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

VIII.          A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL, A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A JÓTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ

1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Szolgáltató szavatosságot vállal azért, hogy az átadott termék a megrendelésben meghatározott feltételeknek megfelel és rejtett hibája nincs. Ön a hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön ? választása szerint?az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy? végső esetben ? a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az FINN FATELEP KFT. adta, illetőleg nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Minőségi reklamáció esetén Szolgáltató köteles a reklamációt 48 órán belül a gyártó felé továbbítani. Ha Szolgáltató a teljesítéshez fuvarozót, illetve szállítmányozót vesz igénybe annak tevékenységéért ? a kirakodásig ? úgy felel, mintha maga járt volna el. Amennyiben Szolgáltató alkalmazottai (pl. a sofőr) a lerakáskor, ill. beraktározáskor Megrendelőnek segítséget nyújt, akkor azt minden egyes esetben Megrendelő kockázatára teszik, amiért az ebből eredő károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Megrendelő felel minden olyan kárért, amely a termék átadásától a vételár teljes kifizetéséig a termék állagában bekövetkezik. Bármilyen kétség, aggály esetén, amely a termék minőségére vonatkozik, Megrendelő köteles megakadályozni a termék beépítését, amennyiben ez nem történik meg, mindennemű kockázat és felelősség Megrendelőt terheli.

2. TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
A termék hibája esetén Ön ? választása szerint ? az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
? a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
? a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
? a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. JÓTÁLLÁS
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet Melléklete tételesen felsorolja azokat a fogyasztási cikkeket, amelyre bámely eladót jótállás vállalásának kötelezettsége terheli.

A Szolgáltató  által a https://finnfatelep.hu/webáruházban értékesített egyes termékek a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti fogyasztási cikknek minősülnek, így Szolgáltató jótállás vállalására jogszabály szerint köteles. Szolgáltatót a következő termékekre terheli jótállási kötelezettség jogszabály szerint:

–              szaunakályhák;

–              szaunavezérlők;

–              világítástechnikai termékek (szaunafények) 10 000 Ft fölött;

–              egészség megőrző termékek (párásító) 10 000 Ft fölött;

–              infrasugárzók 10 000 Ft fölött.

A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 1 év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év,

c) 250 000 forint eladási ár felett 3 év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napján kezdődik.

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta

A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A jótállásból eredő jogok  a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.

IX. SZAVATOSSÁGI IGÉNY, JÓTÁLLÁSI IGÉNY BEJELENTÉSÉNEK MÓDJA

1. Személyes bejelentés
A vásárló bejelentheti személyesen jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál (2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 73.). Ekkor az Szolgáltató munkatársa az igénybejelentésről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
– a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát a vásárló átadja.

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak (postacím: 2040 Budaörs, Petőfi Sándor utca 73.) küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe: info@finnfatelep.hu )

A levélnek tartalmaznia kell:
– a vásárló nevét, címét,
– a termék megnevezését, vételárát,
– a vásárlás időpontját,
– a hiba bejelentésének időpontját,
– a hiba leírását,
– a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

A Szolgáltató által értékesített termékekre vonatkozó igényérvényesítésre irányadó jogszabályok:
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
– Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) számú Kormányrendelet,
-A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

Fontos, hogy a megrendelt termék átvételekor, de legkésőbb az átvételt követő munkanapon belül- ez esetben a megadott email címre küldi meg az Eladó a bizonylatot) kapott ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot őrizze meg a szavatossági jogok érvényesítéséhez.

Amennyiben a fennálló jogvita, panasz nem vagy nem a Vevő igényének megfelelően rendeződött, úgy további panaszával a Vevő fordulhat:
– a lakóhely szerinti járási hivatalon belül működő fogyasztóvédelmi hatósághoz;

– a Vállalkozás székhelye szerint illetékes Békéltető Testület Békéltető Testülethez:
Pest Megyei Békéltető Testület

Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Telefon: 06-1-792-7881

– az Európai Bizottság az 524/2013/EU rendelettel összhangban egy interaktív weboldalt (online vitarendezési platform) hozott létre az online ügyletekkel kapcsolatos jogviták bírósági eljáráson kívül rendezésére. Az Európai Bizottság online vitarendezési platformját a következő linkre kattintva érheti el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

A Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából eredő követelésének bíróság előtti jogérvényesítésére a Polgári Törvénykönyv és a Polgári perrendtartás szabályai szerint.

X. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás:
Tájékoztatjuk, hogy a hírlevélre történő feliratkozás egyben az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléshez, az adatkezeléssel kapcsolatban további információt a https://finnfatelep.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ weboldalon, az Adatkezelési Tájékoztató menüpontban kaphat.

2. A Vevő és a Szolgáltató közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A Vevő és Szolgáltató között jelen ÁSZF körében létrejött szerződésekből eredő jogviták tekintetében felek kikötik a Budaörsi Járásbíróság, illetve Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét.

3. Szolgáltató kizárja a felelősségét a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő bármely károkozás, valamint a hibás termék által okozott következménykárok tekintetében.

4. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a honlapunkon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, írások, és grafikák, illetve a honlap Ön képernyőjén megjelenő kialakítása a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései értelmében szerzői védelem alatt állnak.

5. A honlapon megjelent egyes képek esetenként csupán illusztrációk, – ezt az adott kép mellett ?A kép illusztráció? szöveggel jelezzük. Kérjük, hogy a termék megrendelésekor legyen figyelemmel arra, ha a készülék valós képe nem a weboldalon megjelent kép, mert ebben az esetben az átvételt követően erre vonatkozó panaszt nem áll módunkban elfogadni.

6. A honlapon feltüntetésre kerülő, a termékre vonatkozó műszaki adatok, a termékleírás, specifikációk, így a tartozékok megjelölése csupán tájékoztató jellegű információ, mely adatokat a beszállítóink bocsátanak rendelkezésünkre, emiatt ezen információk megfelelőségéért, teljességéért felelősséget nem vállalunk!

A Szolgáltató kizárólag a megrendelést visszaigazoló e-mailben visszaigazolt árért és árumennyiségért vállal felelősséget, a fentiek szerinti esetleges hibás kiírások esetén a Szolgáltató nem köteles a hibás kiírásnak megfelelően teljesíteni a megrendelést.

7. A weboldal tartalmazhat olyan linkeket, melyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek át. Ezek további szolgáltatók tevékenységéért, megjelenített információiért Szolgáltató nem vállal felelősséget, a Vásárló ezen oldalakat saját felelősségére használja.

8. Az általános szerződési feltételek megváltoztatására Szolgáltató egyoldalúan jogosult, a megváltoztatott ÁSZF a weboldalon történő közzététellel lép hatályba.

9. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai az irányadók.

A weboldal cookie-kat használ annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa! A weboldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába! Bővebb információk >>

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás